Filozofski tekstovi

ANRI BERGSON (Ogled o neposrednim činjenicama svesti i Stvaralačka evolucija)

OGLED O NEPOSREDNIM ČINJENICAMA SVESTI Po nužnosti se izražavamo rečima, a najčešće mislimo u prostoru. Jezik, drukčije govoreći, traži da između naših misli utvrdimo iste čiste i jasne distinkcije, isti diskontinuitet kao između materijalnih predmeta. U praktičnom životu to izjednačavanje je korisno, a u većini nauka neophodno. Ali, mogli bismo…

LUDVIG ANDREAS FOJERBAH (Principi filozofije budućnosti)

1. Zadatak novijeg vremena bio je ostvarivanje i počovečenje boga- pretvaranje teologije u antropologiju i razrešenje u njoj.(…) 23. Hegelova filozofija je „preokrenuti“- teološki idealizam, kao što je Spinozina filozofija teološki materijalizam. Ona je „suštinu“ ja stavila „izvan ja“, odvojila od ja, opredmetila kao supstanciju, kao boga; ali je opet-…